توزیع های مرزی

مجوز رسمی جواهرات از سری The Borden Dispatches چری پریست. سریال لاوکرفتین داستان لیزی بوردن بدنام را از منظری متفاوت روایت می کند. والدین لیزی مبتلا به موجودات بدخواهی می شوند که روح خود را می خورند و بدن آنها را تصاحب می کنند. همین موجودات که از اعماق اقیانوس سرچشمه می گیرند ، شهروندان فال ریور را با کابوس و جنون آزار می دهند. لیزی با آن وحشت ها روبرو خواهد شد. . . با تبر

محصولات 3

محصولات 3