تاریخچه KINGKILLER | جواهرات بدلی

کینگ کیلر کرونیکل

جواهرات دارای مجوز Kingkiller Chronicle از Patrick Rothfuss.
پاتریک روتفوس به طور فعال در روند طراحی هر قطعه از جواهرات Kingkiller برای این خط شرکت می کند.

محصولات 24

محصولات 24